Tietosuojaseloste

Rekisterin nimi:

Kauppahuone Laakkonen Oy - Laakkonen.fi asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot:

Kauppahuone Laakkonen Oy (jäljempänä ”Laakkonen”)
tytäryhtiö Veljekset Laakkonen Oy
PL 36, 80101 Joensuu
Käyntiosoite: Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu
Vaihde 010 309 2500

Rekisterin tekninen ylläpitäjä:

Crasman Oy
Pursimiehenkatu 29 C
00150 Helsinki

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot:

Vesa Puustinen, tietohallintopäällikkö
Kauppahuone Laakkonen Oy
Kosti Aaltosen tie 980140 Joensuu
010 309 2556
[email protected]

Miten rekisterin asiakastietoja käytetään:

Laakkonen käyttää asiakastietoja tarjotakseen asiakkailleen parempaa ja yksilöllisempää palvelua koko asiakassuhteen keston ajan.

Laakkonen tarjoaa erilaisia autojen ja niiden tarvikkeiden hankintaan, huoltoon, käyttöön, katsastukseen, rahoitukseen liittyviä ja muita autoiluun liittyviä palveluita ja hyödykkeitä OmaLaakkonen -palvelu mukaan lukien. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on näihin liittyvä asiakassuhde, asiakkaan suostumus, sopimus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Laakkonen kutsuu asiakkaita osallistumaan asiakasyhteisöönsä. Asiakkaita pyydetään antamaan palautetta ja osallistumaan kyselyihin. Asiakaskyselyiden tulokset analysoidaan, ja ne voidaan myös yhdistää muihin tietokannan tietoihin, kuten osto-, huoltovaraustietoihin, asiakaskokemuksen kehittämiseksi. Asiakkaisiin voidaan olla yhteydessä kyselyn jälkeen lisätietojen pyytämiseksi. Valikoituun tai rajoitettuun asiakasryhmään voidaan myös olla yhteydessä uusien tuotteiden ja palveluiden testaamiseksi.

Henkilötietoja voidaan käsitellä Laakkosen toiminnan eri osa-alueiden suunnitteluun, kehittämiseen, ylläpitoon ja seurantaan sekä asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen eri kanavissa tapahtuvaan hoitamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen, analysointiin mukaan lukien kohdennetut palvelu-, viestintä-, markkinointi-, kysely-, tilastointi- ja muut vastaavat toimenpiteet sekä tarvittavat todentamis- ja tietoturvatoimenpiteet. Käytämme Googlen ja Facebookin tavanomaisia mainontamahdollisuuksia ja niiden tietyissä mainontamahdollisuuksissa rajoitetusti asiakastietojamme anonyymien kohdeyleisöjen luomiseen sekä mainonnan tavanomaiseen kohdentamiseen näissä palveluissa anonyymeille mainosyleisöille. Emme käytä meille markkinointikiellon antaneita näiden anonyymien mainosyleisöjen muodostamisessa.

Takuukorjauksissa, huolloissa ja muissa vastaavissa toimenpiteissä käytetään alihankkijoita, joille siirretään tarpeelliset tiedot tehtävän suorittamiseksi.

Laakkonen käyttää henkilötietojen käsittelytehtävien teknisessä ja käytännön toteutuksessa sen lukuun toimivia tarkoitettuja alihankkijoita: Crasman Oy vastaa rekisterin teknisestä ylläpidosta, Roger Studio Oy vastaa sähköisten asiakasviestintään liittyvistä toimenpiteistä ja Posti Oyj vastaa rekisterissä olevien tietojen päivityksestä.

Rekisterin tietosisältö:

Henkilön perustietoja ovat mm.

Ajoneuvoon liittyviä tietoja ovat mm.

Asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot kuten

Säännönmukaiset tietolähteet:

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään: asiakkuuteen, asialliseen yhteyteen ja niihin liittyvään Laakkosen ja OmaLaakkosen eri palveluissa ja kanavissa tapahtuvaan käyttöön, asiointiin ja muuhun toimintaan liittyvistä tapahtumista sekä kolmannen osapuolen tunnistamis- ja varmentamisvälineiden ja -palveluiden käyttöön liittyvistä tiedoista.

Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavilta rekisterinpitäjiltä.

Tietojen luovutukset:

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti rekisterin ulkopuolelle muutoin kuin asiakkaan auton maahantuojalle takuuseen, huoltoon tai muihin kunnossapitoon tai turvallisuuteen liittyviin toimiin liittyen.

Liiketoiminnan mittaamiseksi Laakkonen analysoi kaupallista ja operatiivista suorituskykyä sekä näihin liittyvää asiakaskäyttäytymistä. Kulutustottumuksiin liittyviä tietoja käytetään palveluprosessien ja asiakaskokemuksen parantamiseksi. Henkilötietoja voidaan myös luovuttaa Laakkosen yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin. Laakkonen voi lisäksi luovuttaa tietoja toimivaltaisille viranomaisille esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoja luovutetaan tarvittavin osin myös rahoitusyhtiöiden, vakuutusyhtiöiden ja tutkimuslaitosten käyttöön.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa maahantuojien ja valmistajien velvollisuuksien hallinnoimiseen sekä näihin velvollisuuksiin liittyvän tiedottamisen hoitamiseen, takuisiin, asiakassuhteiden hoitamiseen sekä sähköisiin palveluihin liittyen. Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa maahantuojille brändimarkkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen, analytiikan tuottamiseen, sähköisiä palveluita varten,sisäiseen raportointiin, liiketoiminnan kehittämiseen sekä verkkopalveluiden vierailijoiden tunnistamiseen.

Rekisterin suojausperiaatteet:

Rekisteriä ylläpidetään salatulla, palomuurin suojaamalla alueella salasanan ja käyttäjätunnusten takana. Kulkua serveritilaan valvotaan ja henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus. Kirjalliset dokumentit säilytetään lukituissa tiloissa. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä rekisteriasioista vastaavalle henkilölle, tiedot voi tarkistaa maksutta yhden kerran kalenterivuodessa. Laakkonen toimittaa kopion tiedoista niitä pyytäneelle, paitsi silloin kun on laillinen syy olla jakamatta näitä tietoja tai mikäli tietojen antaminen loukkaisi tietojen pyytäjän tai muiden oikeuksia. Rekisteröity voi tarkastella tietoja myös digitaalinen OmaLaakkonen-palvelussa. OmaLaakkonen-palvelussa voi myös päivittää henkilötietojaan ja sitä, miten Laakkonen viestii rekisteröidylle.

Rekisteröidyllä on myös rekisterinpitäjään yhteys ottamalla oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Kielto-oikeus ei koske asiakaspalveluviestintää, esim viestintää auton huoltoon tai korjaukseen liittyen, tai viestintää, joka liittyy auton turvallisuuteen tai auton turvalliseen käyttämiseen.

Oikeus tietojen poistamiseen:

Tietyissä tilanteissa rekisteröity voi pyytää henkilötietojensa poistamista järjestelmistä, kuten esimerkiksi silloin, jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joihin ne on kerätty, tai jos käsittely on perustunut yksinomaan suostumukseen ja suostumus on peruttu.

Henkilötiedot poistetaan ilman aiheetonta viivästystä, ellei ole laillista perustetta jatkaa tietojesi käsittelyä.

Tietojen säilytysaika:

Henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin on tarpeen sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty, tai sen ajan kuin säilyttäminen on tarpeen lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi tai mahdollisten korvausvaatimusten tai riitaisuuksien ratkaisemiseksi. Kirjanpidosta säädetyt lait myös velvoittavat pitämään kirjaa liiketoiminnasta sekä säilyttämään kirjanpitomateriaalia laissa määritellyn ajan.

Evästeet:

Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä ("cookies"). Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Evästetietojen avulla Palvelun kävijämääriä voidaan seurata Laakkonen konsernin ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi Laakkonen konsernin yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijöiden vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijöiden kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen anonyymeille selainryhmille. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Tietosuojaseloste päivitetty 25.5.2018

Päivitämme tietosuojaselostetta tarvittaessa